Polityka Prywatności

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM  DANYCH  OSOBOWYCH  KLIENTÓW  KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia  27 kwietnia  2016r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Siwka-Kawpis tel. kontaktowy: 517-969-617, adres e-mail: fotograficznie@o2.pl

2.Podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 pkt a) oraz w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 pkt a) RODO – zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą;
  • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy;
  • art.6 ust.1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności: związanym z prowadzeniem dokumentacji podatkowej;
  • art. 6 ust. 1 pkt f RODO – w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu cywilnym.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  – jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

4. Odmowa podania danych osobowych w związku z art. 6 ust. 1 pkt b) uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

5.Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) oraz w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 pkt a) RODO – jest dobrowolne. W takim przypadku:

a) Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie zgody/oświadczenia woli w formie pisemnej lub poprzez wyraźne działanie, w tym poprzez zaznaczenie okienka wyboru na formularzu lub w systemie informatycznym, przy którym  wskazane są  treści zgód;

b) ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym momencie. W chwili pozyskiwania zgody zostanie Pani/Pan poinformowana/y o możliwościach wycofania zgody oraz uzyska Pani/Pan informacje jakie są konsekwencje niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach określonych w formularzu zgody, w szczególności,  że nie będzie to miało wpływu na realizację usługi fotograficznej i jej jakość.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania współpracy oraz w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku pozyskiwania zgody Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania współpracy oraz w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.

8. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu wykonania określonych w umowie usług np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że  przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

12. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w tym realizacji praw proszę kontaktować się z Administratorem – Katarzyna Siwka-Kawpis tel. kontaktowy: 517-969-617, adres e-mail: fotograficznie@o2.pl

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4